Download de algemene voorwaarden. Colinda van Dommele I Training Coaching Teams Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 73171883

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Colinda van Dommele: de professional welke onder de naam Colinda van Dommele opereert.
 • De opdrachtgever: de contractpartner van Colinda van Dommele;
 • De opdracht: iedere overeenkomst van opdracht, zoals is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, met Colinda van Dommele tot het leveren van diensten aan de opdrachtgever.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door Colinda van Dommele.
 

Artikel 3. Het tot stand komen van opdrachten

De offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan Colinda van Dommele tot dan toe is verstrekt.De offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de offerte.De offerte is niet bindend tot het moment dat de opdracht wordt verstrekt en deze is geaccepteerd.

Artikel 4. De uitvoering van opdrachten

 • Colinda van Dommele zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 • De resultaten van het werk dat Colinda van Dommele verricht zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten haar invloed vallen. Daarom heeft Colinda van Dommele een inspanningsverplichting.
 • Indien Colinda van Dommele door ziekte of andere dringende persoonlijke omstandigheden niet in staat is de opdracht op de afgesproken tijd uit te voeren zal zij alles in het werk stellen om een vervangende trainer/coach in te zetten. Dit in overleg met de opdrachtgever en binnen redelijke termijn.
 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens en documenten die Colinda van Dommele nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in haar bezit komen. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in afstemming met Colinda van Dommele.
 

Artikel 5. Aanpassing, wijziging en annulering van opdrachten

 • Mochten er in het kader van de opdracht zich omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.
 • De opdracht kan voortijdig worden beĆ«indigd indien een van de beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd conform de offerte en eventueel later vastgelegde aandachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden. Bij kortlopende opdrachten (van maximaal zes weken) geldt een opzegtermijn van twee weken.
 • Indien werkafspraak (bijv. coachingsgesprek, teamcoaching, coaching on the job), opdracht of cursus later dan zeven werkdagen voor de afspraak wordt geannuleerd, dan gelden de volgende regels:Bij annulering tot en met de dag voor aanvang van de individuele- of teamsessie wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering of no show op de dag van de individuele- of teamsessie wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 

Artikel 6. Vervanging en samenwerking

Colinda van Dommele kan, bij voorkeur in overleg met de opdrachtgever, andere trainers/adviseurs inzetten, indien zij denkt dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

Artikel 7. Betaling

De werkzaamheden van Colinda van Dommele worden in principe op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen zendt Colinda van Dommele eenmaal per maand een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet plaatsvindt (binnen een maand na de vervaldatum) wordt de uitvoering van de opdracht opgeschort.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Colinda van Dommele is aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het gevolg is van verwijtbare gedragingen van haarzelf. De aansprakelijkheid van Colinda van Dommele is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Zij is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade geleden door derden.

Artikel 9. Slotbepaling

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor Colinda van Dommele niet verbindend, tenzij schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door Colinda van Dommele is geaccepteerd.